Eerlijk Gezegd: De theatervoorstelling over integriteit voor uw organisatie

Deze theatervoorstelling over integriteit is geschikt voor alle gemeentes, bedrijven, banken, zorginstellingen van Nederland die de betekenis van integer handelen en de definitie van integriteit in hun organisatie praktische waarde willen geven. The Big Mo ontwikkelde de voorstelling 'Eerlijk Gezegd' als middel om de communicatie aan te gaan over integriteit. 

Integriteit is een kernwaarde die essentieel is voor iedere organisatie.

Ethisch en integer handelen is belangrijk in de publieke sector, de financiële wereld, voor bouwbedrijven of industrie. Het gaat hierbij om meer dan complience of maatschappelijke verplichtingen, wetten en regels. Een duidelijk moreel kompas waarop uw organisatie een integere koers vaart is onontbeerlijk voor een gezonde organisatie en een duurzaam beleid. De thema’s rondom integriteit spelen zich af op ieder niveau. Van omgangsvormen en persoonlijk gedrag tot het afwegen van complexe dilemma’s bij het maken van moeilijke keuzes.
'Eerlijk Gezegd' is de voorstelling waarmee u in uw organisatie integriteit in alle facetten hoog op de agenda zet, in iedere laag en rond ieder thema.
'Eerlijk Gezegd' wordt op maat gemaakt voor uw organisatie en bestaat uit een combinatie van voorstelling en de mogelijkheid tot nabespreking/verdiepende workshop onder leiding van onze ervaren facilitators.

 

Voorstelling over integriteit voor organisaties Eerlijk Gezegd

Meer info? Stuur ons een e-mail Boek eenvoudig bij 2BeMoved.nl Direct online Boekingsformulier

Bekijk de trailer: Eerlijk Gezegd - De voorstelling over integriteit

Klantreactie: Gemeente Oost Gelre

Gemeente Oost Gelre - ingezonden reactie

The Big Mo: Onze visie op het thema integriteit

Zoals eerder beschreven is voor ons bij een onderwerp als integriteit juist de factor menselijkheid van groot belang. Het begrip integriteit krijgt immers betekenis door menselijk handelen.
Wetten, regels, procedures en afspraken kunnen bestaan op papier en als ongeschreven mores binnen groepen, organisaties en de samenleving als geheel. Maar het zijn uiteindelijk wij mensen zelf die met onze keuzes bepalen wat de praktische waarde van deze kaders zal zijn. Het is immers mogelijk om binnen de kaders van de wet te blijven, en toch de integriteit uit het oog te verliezen.
En wanneer de praktijk ons in situaties brengt waarin tegenstrijdige voorschriften, waarden en afspraken van toepassing zijn ontstaan dilemma's die zelden zwart wit zijn.
Hoe dan komen wij als mensen tot overeenstemming over de betekenis en invulling van het begrip integriteit?
We varen op een moreel kompas, dat richting geeft aan ons handelen. Ieder individu bepaald de keuzes op zijn levenspad op basis van dit instrument. Binnen een groep, een organisatie, een samenleving zijn echter vele individuele kompassen, elk met een eigen Integer Noorden. Hoe nu tot afstemming te komen over de ligging van het ware noorden om een gezamenlijke koers te kunnen varen waarbij ieder de bestemming ongeschonden kan bereiken? Volgens ons is het vooral een afstemming die plaats moet vinden vanuit openheid en gesprek. Met de ander, maar ook met jezelf.

Wat betekent dit volgens ons nu meer concreet als we integriteit benaderen vanuit het perspectief van een organisatie?
Begrippen als trouw, vertrouwen en betrouwbaarheid komen op. In relatie tot jezelf, je werkgever, klanten en consumenten – de maatschappij. In het geval van een ambtenaar ook in relatie tot de burgers. 

Voorstelling theater over integriteit Eerlijk Gezegd

Bijzondere rol voor ethiek en integriteit bij overheden

Want de relatie tussen overheid en haar inwoners is niet vrijblijvend, waarbij de burgers ook in grote mate afhankelijk zijn van de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert. De overheid heeft immers met het uitvoeren van haar taken rechtstreeks een grote invloed op het leven van haar inwoners.
Centraal in deze vraagstukken staan loyaliteit, transparantie, onpartijdigheid.
Een ambtenaar wordt geacht loyaal te zijn aan de overheid en haar beleid. Ook als dat niet strookt met de persoonlijke opvattingen. Een ambtenaar wordt ook geacht om onpartijdig te handelen, en zelfs de schijn van partijdigheid te voorkomen. Een belangrijk stuk gereedschap bij integriteitvraagstukken is transparantie. Door handelen en gedrag zichtbaar en bespreekbaar te maken, verantwoording af te leggen en dit te doen in een omgeving waarin het mogelijk is voor collega's en leidinggevenden om elkaar aan te spreken wanneer dit nodig is, wordt het mogelijk om integriteit praktisch te waarborgen.
De samenleving is voortdurend aan veranderingen onderhevig, en ook dit levert interessante vraagstukken op. De scheiding tussen werk en privé vervaagt steeds vaker. Ondermeer door de flexibiliteit in (thuis)werkplekken en de opkomst van sociale media. Privé leven is steeds vaker openbaar. Ben je 24 uur per dag ambtenaar? Waar liggen de grenzen. Ook deze nieuwe ontwikkelingen verdienen volgens ons een plek in het gesprek.

 

Theater over ethiek en integriteit voor bedrijfsleven

Bij integriteitsdillema's in het bedrijfsleven spelen vaak verschillende krachten en machten een rol. Hierin zijn soms ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen de grondslag van morele dillema's en conflicten. De belangen van aandeelhouders wegen zwaar. De prikkels om targets te halen en de winsten te vegroten zijn vaak sterker dan de stimulans om het goede te doen. Als de boete lager is dan het te halen voordeel is een regel of wet al snel niet meer dan een suggestie. In een 24-uurs economie waarin het volgende kwartaal al lange termijn denken is  wordt het vaak moeilijk voor medewerkers om consequenties voor de komende generatie in te calculeren. The Big Mo speelde in de jaren na de fincanciële crisis voor duizenden medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële waakhonden. Men stelde zich vragen. Waar is het fout gegaan? Hoe kon dit gebeuren?  En vooral de vraag: hoe voorkomen we dat dit ooit nog voorkomt? De gevolgen van de prikkels tot presteren waren in 2008 financiëel. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook onze leefomgeving, het klimaat, ons geestelijk welzijn en de toekomst van onze kinderen kunnen in het gedrang komen als we een hypotheek blijven nemen op onze menselijke waarden.

Het goede nieuws is dat ieder moment opnieuw de keuze om tot een moreel juiste afweging te komen door iedereen op elk moment kan worden gemaakt. In het verleden gemaakte keuzes bieden immers geen garantie voor toekomstig gedrag. De voorstelling 'Eerlijk Gezegd' maakt integriteit, ethiek en moreel gedrag bespreekbaar in uw organisatie. Hierbij gaat het niet om een wijzende vinger, maar om het vinden van een wijzere weg. Integriteit is geen obstakel in een gezonde economie, maar een voorwaarde voor duurzame winst en groei. 


Uw organisatie zelf zal in deze samenwerking uiteindelijk de bepalende factor zijn, wanneer het gaat om de keuze voor de verhalen en praktijkvoorbeelden die in deze voorstelling aan bod gaan komen.

Klantractie wooncorporatie Acantus

Case-study reactie Woongoed

 

 

Meer info? Stuur ons een e-mail Boek eenvoudig bij 2BeMoved.nl Direct online Boekingsformulier

Wij werken onder meer voor

Hogeschool Rotterdam

Hi personeelsprogramma

Hogeschool Rotterdam

Care Cosmetics

Hogeschool Rotterdam

Florence Thuiszorg

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

SIOB Sectorinstituut Openbare Bibliotheken

Hogeschool Rotterdam

Steunpunt Taal en Rekenen VO

Hogeschool Rotterdam

Commercium Business Experts

Hogeschool Rotterdam

Gemeente Leiderdorp

Hogeschool Rotterdam

Jetix

Hogeschool Rotterdam

Rabobank

Hogeschool Rotterdam

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

Hogeschool Rotterdam

CED groep